Algemene ledenvergadering ijsclub DES Hellouw

Deze vergadering zal plaats vinden op 25 november 2019 aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Paalgraaf 14 te Hellouw.

AGENDA
01 Opening
02 Ingekomen stukken
03 Notulen vorige ledenvergadering
04 Jaarverslag
05 Financieel verslag penningmeester
06 Verslag kascontrole
07 Verkiezing kascontrole
08 Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Goof van Burk en Han Wijtmans, vacature
09 Pauze
10 Wat verder ter tafel komt
11 Rondvraag
12 Sluiting

Bestuurs kandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven bij A. Van Hemert, De Stegen 5 Hellouw voor 21 November 2019

Bestuur ijsclub DES Hellouw

Leave a comment