Algemene ledenvergadering 2022

Deze is op 24-11-2022 om 20.00 uur in clubgebouw DESĀ  Paalgraaf 14

Agenda

   1 Opening

   2 Mededelingen en ingekomen stukken

   3 Verslag vorige vergadering en jaarverslag

   4 Verslag Penningmeester

   5 Verslag kascontrole en verlening de charge

   6 Bestuursverkiezing Aftr. en herkiesbaar

      Penm E. Wigmans

      Best. lid A. van Aalsburg

      Best. lid Joh. Treffers

  7 Verkiezing kascontrole

  8 Eventuele aanpassing statuten

  9 Rondvraag

10 Sluiting

Het bestuur DES

Leave a comment